top of page

PODMÍNKY SLUŽBY

I. Rozsah

I.1. Nabídky, dodávky a služby od ALLFÜLL Consulting Handels GesmbH (dále: ALLFÜLL) jsou činěny výhradně na základě těchto všeobecných obchodních podmínek, pokud se smluvní strany písemně nedohodly jinak. Bez nutnosti samostatného ujednání platí i pro budoucí obchody mezi smluvními stranami, pokud jejich platnost nebyla písemně vyloučena. Vztahují se na dodávky zboží a služeb. Všeobecné obchodní podmínky kupujícího/zákazníka jsou pro ALLFULL závazné pouze tehdy, byly-li jím v jednotlivých případech písemně uznány a vztahují se pouze na transakci, pro kterou byly sjednány.

I.2. Pokud jsou tyto všeobecné obchodní podmínky základem pro právní jednání, na která se vztahuje zákon o ochraně spotřebitele (BGBL 1979/114 v aktuálně platném znění), platí pouze potud, pokud nejsou v rozporu s kogentními ustanoveními tohoto zákona.

I.3. Odesláním objednávky kupující/klient souhlasí s těmito Všeobecnými obchodními podmínkami a je jimi vázán.

 

II.Uzavření smlouvy

 

II.1. Nabídky společnosti ALLFÜLL jsou vždy nezávazné a nezávazné, pokud není výslovně písemně uvedeno jako závazné. Pokud nebude objednávka potvrzena samostatně, bude za potvrzení považováno dodání zboží nebo faktura, byla-li zaslána před dodáním zboží.

II.2. Údaje o váze, rozměrech, kapacitě, ceně, výkonu apod. obsažené v katalozích, prospektech, cenících apod. jsou relevantní pouze tehdy, jsou-li výslovně uvedeny v nabídce a/nebo potvrzení objednávky.

 

III. dodávka

 

III.1. Pokud se dodávka zpozdí kvůli okolnostem, za které ALLFULL nenese odpovědnost (např. vyšší moc, stávky a podobně), povinnost dodat zaniká nebo se dodací lhůta prodlužuje o dobu trvání překážek.

III.2. Povinnost plnění ALLFÜLL se považuje za splněnou i v případě, že zboží poskytnuté nebo dodané v souladu se smlouvou nebude kupujícím převzato. Riziko pak přechází na kupujícího. V případě prodlení s přijetím může ALLFULL buď požadovat plnění přijetím, nebo odstoupit od prodeje po stanovení přiměřené doby odkladu.

III.3. Pokud bylo dohodnuto dodání, bude to na náklady a riziko kupujícího, není-li písemně dohodnuto jinak. Nebezpečí přechází na kupujícího nejpozději při předání zboží dopravci. Kupující tímto povoluje jakýkoli přiměřený způsob odeslání a přepravy.

III.4. Pokud se dodávka nebo služba stane nemožnou kvůli okolnostem, za které ALLFULL nenese odpovědnost, ALLFULL může od smlouvy odstoupit, aniž by ručila za škody.

III.5. Jiné než v tomto bodě III. Výše uvedené nároky kupujícího vůči prodávajícímu z prodlení prodávajícího jsou vyloučeny.

 

IV. Ceny

 

IV.1. Pokud není dohodnuto jinak, jsou ceny „ze závodu“ bez balného, dopravy a dalších vedlejších nákladů, plus zákonná daň z obratu a všechny ostatní poplatky.

IV.2. Změny smluvní ceny související s náklady jsou přípustné až do sjednaného termínu dodání, a pokud není dohodnuto jinak, jsou na náklady kupujícího.

IV.3. Pokud nebyly ceny smluvně sjednány, bude účtována cena platná v době plnění.

 

V. Platba

 

v.1 Nedojde-li mezi smluvními stranami k jiné písemné dohodě o platebních podmínkách, je kupující povinen provést celou platbu do 14 dnů od data vystavení faktury bez odečtení.

v.2 Kupující není oprávněn zadržet platby z důvodu jakýchkoli záruk nebo jiných nároků, které ALLFULL písemně neuznala, ani není oprávněn započíst proti takovým pohledávkám.

V.3. Pokud je kupující v prodlení se sjednanou platbou nebo jinými službami, může ALLFULL buď trvat na plnění smlouvy, nebo po poskytnutí přiměřené lhůty od smlouvy odstoupit. ALLFULL je oprávněna odložit plnění svých vlastních závazků do doby uhrazení dlužných plateb či jiných služeb nebo splatit celou dlužnou kupní cenu. V případě odstoupení od smlouvy je kupující povinen na vlastní nebezpečí a náklady vrátit zboží již dodané společnosti ALLFULL, uhradit vzniklou ztrátu zboží a uhradit veškeré výdaje, které již společnosti ALLFULL v souvislosti se plnění smlouvy.

bottom of page